English

Jurisprudentie

Positie regreszoekende verzekeraar

HR 2.6.1995 NJ 1997 nrs. 700, 701 en 702 met noot Brunner onder nr. 702 (driemaal een aangereden kind, te weten Marloes de Vos, Quafa El Ayachi en Pierre Wildiers)

Aansprakelijkheid op grond van art. 31 (oud)/185 WVW. Regreszoekende instanties kunnen geen beroep doen op 50%-regel of 100%-regel. Wel is mogelijk billijkheidscorrectie in verband met mate van verwijtbaarheid ex art. 6:101 BW. Zie voor vervolg na terugverwijzing en wederom cassatie: HR 5.12.1997 NJ 1998 nrs. 400, 401 en 402 met noot Hijma onder nr. 402.

HR 5.12.1997 NJ 1998 nrs. 400, 401 en 402 met noot Hijma onder nr. 402, VR 1998 nrs. 28, 29 en 30 met noot Bouman onder nr. 30 (Sinterklaas-arresten)

Regresnemende verzekeraar. Na door art. 6:101 lid 1 BW primair geëiste causaliteitsafweging kan ook nog billijkheidscorrectie aan orde komen, waarbij rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden aan zijde bestuurder en aan zijde verkeersslachtoffer, waaronder ernst van ieders fout en mate waarin hun gedragingen hen kunnen worden verweten. Billijkheidscorrectie zal doorgaans slechts tot bijstelling van beperkte omvang kunnen leiden.

HR 17.11.2000 NJ 2001 nr. 260 met noot Brunner, VR 2001 nr. 61 (onbekende oorzaak)

Uit billijkheidscorrectie voortvloeiende 100%-regel geldt niet voor verzekeraar ten laste van wie schade van het bij verkeersongeval getroffen kind is gekomen.

ECLI:NL:HR:2015:1873

HR 10.7.2015 ECLI:NL:HR:2015:1873, NJ 2016 nr. 26 met noot Mendel

 Jeugdige bromfietser loopt ernstig letsel op bij botsing met taxibusje. Zijn ziektekostenverzekeraar zoekt regres op WAM-verzekeraar van busje. Hof past billijkheidscorrectie van art. 6:101 BW toe en houdt rekening met ernst van letsel ten gevolge waarvan bromfietser hele leven rolstoelafhankelijk zal zijn en feit dat hij gezien zijn jeugdige leeftijd zwaar is getroffen. Klacht dat voor subrogatie in zieligheid geen goede grond bestaat, faalt. Uitgangspunt moet zijn dat billijkheidscorrectie doorwerkt in (regres)verhouding tussen verzekeraars op gelijke wijze als deze zou gelden in verhouding tussen verzekerden (vgl. HR 5.12.1997 NJ 1998 nr. 400). Dat geldt ook indien billijkheidscorrectie verband houdt met subjectieve omstandigheden aan zijde van verzekerde.

lagere rechters

Gerechtshof Leeuwarden 11.11.1998 NJ 1999 nr. 529

Ten aanzien van regreszoekende ziektekostenverzekeraar van kind jonger dan 14 jaar geldt 100%-regel niet; WAM-verzekeraar mag ter afwering van vordering van verzekeraar wél beroep op overmacht doen. HR 31.5.1991 NJ 1991 nr. 721 met noot Brunner (Marbeth van Uitregt) is op vordering van ziektekostenverzekeraar niet van toepassing.

Rechtbank Arnhem 13.7.2005 NJF 2005 nr. 424

Aanrijding op snelweg tussen busje en auto die door bestuurder werd voortgeduwd. Kring personen die met motorrijtuig worden vervoerd, moet beperkt worden opgevat zodat personen die motorrijtuig hebben verlaten hier niet onder vallen (zie HR 25.2.2000 NJ 2000 nr. 331). Bij beantwoording vraag of personen motorrijtuig hebben verlaten, is van belang in welke positie slachtoffer tijdens ongeval naar objectieve maatstaven verkeerde vanuit perspectief andere verkeersdeelnemers. Omdat slachtoffer geen (toevallige) voetganger, maar bestuurder personenauto met pech was, werd man vervoerd als bedoeld in art. 185 lid 4 WVW, zodat schadevergoedingsverplichting niet op art. 185 WVW kan worden gegrond. Na afweging causale bijdragen en inlichtingen over aard en omvang letsel slachtoffer wordt 75% van schade slachtoffer toegewezen in Rechtbank Arnhem 3.5.2006 NJF 2006 nr. 409.

Rechtbank Utrecht 19.9.2007 , JA 2007 nr. 183, VR 2008 nr. 61, NJF 2008 nr. 45

Automobilist raakt in slip wegens gladheid en komt tot stilstand tegen stoeprand. Achter hem rijdende auto botst tegen stilstaande auto, waarbij been van ondertussen uitgestapte automobilist bekneld raakt tussen zijn eigen auto en betonnen paal. Automobilist kon op moment van botsing niet meer worden aangemerkt als persoon die door motorrijtuig werd vervoerd als bedoeld in art. 185 lid 3 WVW. Deze bepaling moet beperkt worden uitgelegd en vergelijking met HR 10.2.2006 NJ 2006 nr. 154, niet opgenomen, gaat niet op. Nu geen sprake is van overmacht, dient WAM-verzekeraar achteroprijdende voertuig schade automobilist te vergoeden.

Rechtbank Arnhem 31.10.2007 VR 2008 nr. 76

9-jarige voetgangster wordt bij oversteken weg aangereden door auto. Ziektekostenverzekeraar kind neemt regres op WAM-verzekeraar auto. Geen overmacht. Fout kind heeft voor 2/3 aan ontstaan schade bijgedragen; verkeersgedrag automobiliste voor 1/3. Hoewel billijkheidscorrectie in regreszaken volgens HR 5.12.1997 NJ 1998 nr. 400 doorgaans slechts tot bijstelling van beperkte omvang kan leiden, kan bijstelling geboden zijn in geval van kind jonger dan 14 jaar. Onvoorzichtigheid wordt automobiliste als volwassen verkeersdeelnemer zwaarder aangerekend dan kind. Schadevergoedingsplicht WAM-verzekeraar wordt verhoogd tot 50%.