English

Jurisprudentie

Reflexwerking

HR 6.2.1987 NJ 1988 nr. 57 met noot Brunner, VR 1987 nr. 35 (Saskia Mulder)

Reflexwerking art. 31 (oud)/185 WVW. Bescherming van ongemotoriseerde ten opzichte van wel gemotoriseerde geldt ook ingeval ongemotoriseerde wordt aangesproken tot vergoeding van schade.

HR 4.5.2001 NJ 2002 nr. 214 met noot Brunner, VR 2001 nr. 167 (Chan-a-Hung/Maalsté)

16-jarige bromfietser botst bij duisternis op in verboden richting rijdende fietser en houdt fietser voor opgelopen letsel aansprakelijk. Als voor bromfietser geen sprake is van overmacht, zal schade - hoewel fietser schuld heeft - in beginsel voor gedeelte voor rekening van bromfietser blijven. Voor welk gedeelte hangt af van mate waarin fout van fietser enerzijds en aan motorrijtuig toe te rekenen omstandigheden anderzijds aan schade hebben bijgedragen. 50%-regel (arresten IZA/Vrerink en Anja Kellenaers) en 100%-regel (arrest Ingrid Kolkman) zijn in geval van reflex niet van toepassing. Van geval tot geval dient causaliteitsafweging te worden gemaakt. Vervolgens kan billijkheidscorrectie aan orde komen, waarbij rekening dient te worden gehouden met ernst en mate van verwijtbaarheid van over en weer gemaakte fouten en overige omstandigheden van geval, waaronder het al dan niet verzekerd zijn van de eigenaar/bestuurder en de aansprakelijk gestelde fietser/voetganger. Bij billijkheidsafweging met betrekking tot zaakschade kan rol spelen dat benadeelde bewust ervoor heeft gekozen om zich niet tegen cascoschade te verzekeren.

lagere rechters

Gerechtshof Leeuwarden 5.6.2002 VR 2003 nr. 63 (reflexwerking)

Aanrijding tussen bromfietser en dronken fietser, waarbij bromfietser letsel oploopt. Fietser strafrechtelijk veroordeeld. Nu bromfietser zelf ook te hard heeft gereden, is geen sprake van overmacht, zodat in beginsel deel schade voor eigen rekening bromfietser blijft. Causale verdeling is 70-30 in nadeel fietser. Geen billijkheidscorrectie; dat aansprakelijkheidsverzekeraar van fietser (mogelijk) geen uitkering zal doen wegens alcoholgebruik komt voor risico van fietser.

Rechtbank Breda 23.6.2004 NJF 2004 nr. 487

Aanrijding tussen motorfietser en vierjarig kind dat plotseling weg oversteekt, waardoor duopassagier motorfietser letsel oploopt. Ouders kind zijn daarvoor aansprakelijk. Er bestaat geen grond om reflexwerking van art. 185 WVW aan te nemen ten aanzien van derden zoals inzittenden/opzittenden van motorrijtuigen die daarvan geen bestuurder of eigenaar zijn.