English

Jurisprudentie

Gevaarlijke stoffen en milieuaansprakelijkheden

artt. 6:175 t/m 178 BW


HR 29.4.2011 NJ 2011 nr. 406 met noot Tjong Tjin Tai, JA 2011 nr. 108

Verlegging van risicoaansprakelijkheid van gebruiker van gevaarlijke stoffen naar bewaarder ex art. 6:175 lid 2 BW laat onverlet dat gebruiker onder omstandigheden wegens schending van zijn zorgplicht voor in bewaring gegeven stof op grond van art. 6:162 BW aansprakelijk is als in art. 6:175 lid 1 BW genoemde gevaar zich verwezenlijkt. Of bewaargever onrechtmatig heeft gehandeld, hangt af van weging van alle relevante omstandigheden. Afweging dient te geschieden in licht van aard van zorgplicht die erop is gericht te voorkomen dat aan in bewaring gegeven stof inherente gevaar van ernstige aard voor personen of zaken zich verwezenlijkt. Daarbij moet acht worden geslagen op kans op schade, aard en ernst van eventuele schade, bezwaarlijkheid van te nemen maatregelen, maar ook bij bewaargever aanwezig te achten kennis. Oordeel Hof dat bewaargever onrechtmatig heeft gehandeld, is onvoldoende gemotiveerd.

lagere rechters

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20.4.1998 NJ 1999 nr. 34, VR 2000 nr. 142

Aansprakelijkheid gemeente voor gevaarlijke vuilnisstortplaats.

Rechtbank Rotterdam 11.3.1999 S&S 2000 nr. 63

Brand met chemicaliën in opslagbedrijf A is voor overheid reden om toegang tot naburig bedrijf B te beletten waardoor dat bedrijf schade lijdt, bestaande uit gederfd uurloon en extra kosten. In beginsel is bedrijf A aansprakelijk ex art. 6:175 BW. Nu het niet gaat om personen- of zaakschade en beide bedrijven zijn gevestigd in hooggeïndustrialiseerd gebied waar zich altijd een evenement kan voordoen, is er tussen brand in bedrijf A en schade van bedrijf B geen causaal verband.

Rechtbank Almelo 29.10.2003 NJ 2004 nr. 32

Bedrijf dat asbestcementafval ter beschikking stelde aan locale overheid die daarmee tussen 1945 en 1972 wegen aanlegde, niet aansprakelijk tegenover nabestaande van aan mesothelioom overledene. Fabrikant die afval ter beschikking stelde, gebruikte dat niet zelf. Bovendien was destijds niet bekend dat verwerking van asbest op deze wijze gevaarlijk was. Art. 6:175 BW geeft aan dat rekening moet worden gehouden met "state of the art".