English

Jurisprudentie

Niet-ondergeschikten

art. 6:171 BW


HR 11.5.2001 NJ 2001 nr. 631

Overslagbedrijf schakelt voor lossen van lading stuwadoor in die aan derde schade toebrengt. Aansprakelijkheid stuwadoor tegenover die derde is - wettelijk - beperkt op grond van art. 740a e.v. (oud) K. Benadeelde stelt overslagbedrijf krachtens art. 6:171 BW aansprakelijk voor alle door stuwadoor toegebrachte schade. Aansprakelijkheid opdrachtgever gaat echter niet verder dan die van niet-ondergeschikte. Bij totstandkoming art. 6:171 BW is kennelijk niet gedacht aan mogelijkheid dat de wet aansprakelijkheid van niet-ondergeschikte beperkt. Het was echter kennelijk ook niet bedoeling wetgever om in zo’n geval opdrachtgever onbeperkt aansprakelijk te doen zijn.

HR 21.12.2001 NJ 2002 nr. 75

Aannemer vernieuwt in opdracht van energiebedrijf elektriciteitskabels. Bij graafwerkzaamheden door aannemer wordt schade aan derden toegebracht. Energiebedrijf is niet ex art. 6:171 BW aansprakelijk voor onrechtmatige daad aannemer. Art. 6:171 BW moet restrictief worden opgevat. Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikte opdrachtnemer bestaat alleen indien het gaat om werkzaamheden die opdrachtgever ter uitoefening van zijn bedrijf door die opdrachtnemer doet verrichten. Er is geen aansprakelijkheid indien benadeelde de dader en bedrijf opdrachtgever niet als een zekere eenheid kan beschouwen.

HR 18.6.2010 NJ 2010 nr. 389

Oogst penen raakt beschadigd door fout bij in opdracht van bloembollenteler verrichte bespuitingswerkzaamheden op naastgelegen perceel. Naast bespuitingsbedrijf is opdrachtgever ex art. 6:171 BW aansprakelijk voor schade. Uit mate waarin één van vennoten van opdrachtgever bij bespuiten betrokken was (hij koos bestrijdingsmiddel en bepaalde hoeveelheid) en omstandigheid dat deze vennoot ook zelf licentie had om te spuiten, kan worden afgeleid dat (doen) spuiten van bloembollenperceel behoort tot werkzaamheden ter uitoefening van bedrijf opdrachtgever. Art. 6:171 BW is ook van toepassing wanneer voor benadeelde duidelijk is dat schade is veroorzaakt door fout van niet-ondergeschikte. Door Hof aangenomen (omvang van) schadebeperkingsplicht is niet begrijpelijk, zodat vernietiging volgt.

lagere rechters

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5.9.2006 JA 2006 nr. 138

Ondergeschikte van door opdrachtnemer ingeschakelde onderaannemer sluit hoofdkraan niet af. Derden zetten kraan open, waardoor schade aan school ontstaat. Opdrachtnemer kan niet op grond van art. 6:171 BW aansprakelijk worden gehouden voor onrechtmatige daad onderaannemer. Schadelijder wist namelijk dat schade aan laatstgenoemde te wijten was. Eenzelfde restrictieve uitleg als HR 21.12.2001 NJ 2002 nr. 75.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20.1.2009 NJF 2009 nr. 171

Opdrachtgever van bouwwerkzaamheden is niet zonder meer aansprakelijk wanneer aannemer, aan wie hij werkzaamheden heeft opgedragen, fouten maakt bij werk. Enkele feit dat in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden zijn uitgevoerd en ook feit dat opdrachtgever wijze van werken van aannemer heeft geaccepteerd, creëert niet zonder meer aansprakelijkheid. Beroep op art. 6:171 BW is onvoldoende onderbouwd.