English

Jurisprudentie

Kinderen

art. 6:169 BW


HR 12.11.2004 NJ 2005 nr. 138 met noot Brunner, VR 2005 nr. 118

Vijfjarige jongen gooit sneeuwbal in gezicht van negenjarig meisje, dat hem vervolgens ten val brengt. Voor daarvoor ontstane ernstige hoofdletsel spreken ouders jongen ouders meisje ingevolge art. 6:169 BW aan. Verweer dat ouders meisje ingevolge art. 6:169 lid 1 BW slechts aansprakelijk kunnen zijn, indien gedraging kind aan kind toe te rekenen onrechtmatige daad zou hebben opgeleverd indien kind ten tijde van deze gedraging 14 jaren of ouder zou zijn geweest, wordt verworpen. Art. 6:169 BW en art. 6:164 BW zijn complementair. Beoordeeld moet worden of gedraging toerekenbare onrechtmatige daad zou hebben opgeleverd, indien deze was verricht door volwassene. Meisje heeft onzorgvuldig gehandeld nu zij voorzienbaar gevaar in leven heeft geroepen dat zich heeft verwezenlijkt, zodat ouders daarvoor ex 6:169 BW aansprakelijk zijn.

ECLI:NL:HR:2017:757

HR 21.4.2017 ECLI:NL:HR:2017:757

Vijftienjarig meisje wordt door veertienjarige jongen neergestoken ("Facebookmoord"). Moeder slachtoffer dagvaardt ouders dader in twee hoedanigheden: als wettelijk vertegenwoordiger van zoon (q.q.) en ex art. 6:169 lid 2 BW (pro se). Rechtbank veroordeelt ouders zowel q.q. als pro se tot betalen schadevergoeding. Ouders gaan alleen in appel tegen veroordeling pro se. Hof verklaart ouders niet-ontvankelijk wegens onvoldoende belang, nu ouders aansprakelijkheidsverzekering hebben die veroordeling pro se dekt. Hoge Raad casseert en geeft onderscheid tussen eigen aansprakelijkheid ouders en aansprakelijkheid zoon aan. Zoon was veertien jaar oud en zelf aansprakelijk (art. 6:162 BW jo art. 6:164 BW). Uit veroordeling q.q. voortvloeiende schuld behoort tot vermogen zoon. Veroordeling pro se treft echter vermogen ouders. Ouders hebben dus belang bij appel en beoordeling van hun aansprakelijkheid voor gedragingen zoon, ongeacht aanwezigheid aansprakelijkheidsverzekering. Volgt vernietiging.

lagere rechters

Rechtbank Arnhem 5.4.2001 NJ 2001 nr. 489

Jongens van 13 en 15 jaar brengen schade toe aan op terrein opgeslagen (reeds beschadigde) auto’s. Eigenaar houdt ouders van jongens aansprakelijk. Weliswaar heeft eigenaar zelf fout gemaakt door terrein onvoldoende af te sluiten en sleutel in auto’s achter te laten, maar beroep op eigen schuld in zin van art. 6:101 BW gaat niet op nu schade opzettelijk is veroorzaakt. Ouders van 15-jarige jongen zijn op grond van art. 6:169 lid 2 BW niet aansprakelijk; hun kan niet worden verweten dat zij gedragingen kind niet hebben belet.

Gerechtshof Arnhem 7.6.2005 NJF 2005 nr. 327

Twee kinderen van 10 en 12 jaar gaan naar bouwterrein om vuurtje te stoken. Broek van 10-jarige vliegt in brand die daardoor derdegraads brandwonden oploopt. Zijn ouders spreken moeder van 12-jarige aan tot schadevergoeding. Bij beoordeling gedragingen kind moet worden geabstraheerd van diens jeugdige leeftijd (vgl. HR 12.11.2004 NJ 2005 nr. 138 met noot Brunner). Moeder ex art. 6:169 BW risicoaansprakelijk voor onrechtmatige daad 12-jarige die actief betrokken was bij vuurtje stoken. Eigen schuld 10-jarige die eveneens actief betrokken was in beginsel 50%. Bij beoordeling eigen schuld kind wordt niet geabstraheerd van diens jeugdige leeftijd. Billijkheid eist dat vergoedingsplicht aangesprokene geheel in stand blijft.