English

Jurisprudentie

Producten

zie voor letselschade bij productenaansprakelijkheid


HR 4.2.2011 NJ 2011 nr. 69, JA 2011 nr. 39, VR 2013 nr. 56

Scheepsdieselmotor loopt na ingebruikname vast en wordt uiteindelijk 'total loss' verklaard. Producent wordt aangesproken tot schadevergoeding ex art. 6:162 BW. Voor aansprakelijkheid van producent op voet van art. 6:162 BW voor door hem in verkeer gebrachte product is niet vereist dat dit product in algemeen of dat gehele soort waarvan dit product deel uitmaakt bij normaal gebruik voor doel waarvoor het is bestemd schade veroorzaakt. Hof is uitgegaan van onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat voor aannemen van aansprakelijkheid producent is vereist (niet slechts dat deze motor, maar) dat in verkeer gebrachte type ondeugdelijk is.

ECLI:NL:HR:2017:32

HR 13.1.2017 ECLI:NL:HR:2017:32

DAF produceert vrachtwagen en levert deze via dochteronderneming aan afnemer. Vrachtwagen brandt spontaan uit en verzekeraar keert schadebedrag uit aan afnemer. Gesubrogeerd verzekeraar stelt DAF aansprakelijk op grond van art. 6:162 BW. Vraag of DAF als producent 'product in verkeer heeft gebracht' dat schade veroorzaakt bij normaal gebruik voor doel waarvoor bestemd is, wordt bevestigend beantwoord aan hand van HvJ EG 9.2.2006 ECLI:EU:C:2006:93, NJ 2006 nr. 401 (O'Byrne/Sanofi). Voor maatstaf 'in verkeer brengen' is niet relevant of product rechtstreeks door producent wordt verkocht aan gebruiker of consument of via distributieproces waarbij een of meer tussenpersonen betrokken zijn. Ook voor op art. 6:162 BW gebaseerde vordering dient aansluiting te worden gezocht bij maatstaf uit arrest O'Byrne/Sanofi, dat betrekking had op productaansprakelijkheid als bedoeld in art. 6:185 BW.

lagere rechters

Rechtbank 's-Gravenhage 16.4.2008 NJF 2008 nr. 283, JA 2008 nr. 92 met noot Bollen

Uierinfectie bij koeien als gevolg van besmet zaagsel, waarvoor veehouder verkoper en producent van zaagsel aanspreekt. Verkoper is tekortgeschoten, maar kan beroep op exoneratiebeding doen. Producent is wel aansprakelijk ex art. 6:162 BW. Er is geen schade gevorderd in zin van art. 6:190 BW, maar alleen bedrijfsschade. Nu in verkeer gebracht zaagsel bij normaal gebruik schade heeft veroorzaakt, handelde producent onrechtmatig (HR 22.10.1999 NJ 2000 nr. 159, niet opgenomen). Hem komt geen beroep op exoneratiebeding toe. Vordering tegen producent toegewezen.