English

Jurisprudentie

School

HR 28.10.2011 NJ 2012 nr. 199, JA 2012 nr. 1

Studente loopt letsel op bij door school georganiseerde kartwedstrijd. Verzekeraars weigeren uitkering onder door school ten behoeve van studenten afgesloten ongevallenverzekering. Studente stelt school aansprakelijk voor haar schade. Hof heeft juiste uitleg(maatstaf) gehanteerd: studente mocht aan onderwijs- en examenregeling van school niet redelijkerwijs zin toekennen dat zij bij activiteit als karten zonder enig voorbehoud aanspraak zou hebben op verzekeringsuitkering. Onderwijsinstelling is niet zonder meer gehouden om te zorgen voor ongevallenverzekering die voor in kader van onderwijs georganiseerde risicovolle activiteiten adequate dekking biedt, althans om studenten duidelijk te maken dat geen verzekering is gesloten die dergelijke dekking biedt. Zo ver gaande zorgplicht kan in algemeen niet worden aanvaard. Vordering afgewezen.

lagere rechters

Rechtbank Arnhem 7.5.2003 NJ Kort 2003 nr. 74

Tijdens les neemt leerlinge plaats op tafel bij gebreke van voldoende stoelen. Tafelblad breekt en leerlinge loopt letsel op. In beginsel is kans dat tafel waarop iemand gaat zitten, het zal begeven, niet verwaarloosbaar klein. "Tafels zijn niet bedoeld om op te zitten en aangenomen moet worden dat die doorgaans ook niet daarvoor ontworpen en daarop berekend zijn (…)". School in beginsel aansprakelijk. Leerlinge had zelf ook beter moeten opletten of tafeltje haar kon dragen. Causale bijdragen school en leerlinge 80/20.

Gerechtshof 's-Gravenhage 7.6.2005 VR 2006 nr. 124

Visueel gehandicapte brugklasleerling maakt na aanmoediging door leraar met colaatje zweefkoprol, waarbij hij verkeerd terechtkomt. Ouders leerling stellen school aansprakelijk. Deskundige oordeelt dat beloven colaatje negatief effect heeft op beoogde leerproces en dat toen veiligheid van aarzelende leerling in deze oefensituatie onvoldoende is gegarandeerd. Op grond hiervan is genoegzaam komen vast te staan dat bij school werkzame gymnastiekleraar ten opzichte van leerling niet benodigde zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Uitspraak houdt stand in HR 19.1.2007 NJ 2007 nr. 450 met noot Snijders.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch 14.2.2007 RAV 2007 nr. 10

Ouders stellen voormalige school van gepest kind aansprakelijk en stellen dat school aan kind onvoldoende veiligheid heeft geboden. Uitgangspunt is dat op school inspanningsverplichting rust om vervelende situaties zoveel mogelijk te voorkomen; geen resultaatsverplichting. Na toetsing algemeen beleid school en hetgeen school in dit geval heeft gedaan om veilig schoolklimaat te hanteren en handhaven, wordt school niet aansprakelijk geoordeeld. Zie ook Gerechtshof Arnhem 11.3.2008 RAV 2009 nr. 50.

Gerechtshof Amsterdam 8.5.2008 NJF 2008 nr. 379, VR 2009 nr. 19

Kind loopt tijdens gymnastiekles letsel op bij hordelopen. Ouders stellen school aansprakelijk. Vrijwel iedere menselijke activiteit brengt risico van fysiek letsel mee. Voor letsel ontstaan bij deelname aan gymnastiekles (dat niet door andere deelnemer is veroorzaakt) is school jegens leerling alleen aansprakelijk als voorzienbaar was dat activiteit zonder (verdere) veiligheidsmaatregelen verhoogd risico op letsel meebracht. School heeft voldoende maatregelen genomen en is niet aansprakelijk.

Rechtbank Utrecht 25.6.2008 NJF 2008 nr. 378, JA 2008 nr. 113

Ouders houden school aansprakelijk voor pesten van kind vanwege Joods geloof. Op school rust bijzondere zorgplicht (inspanningsverplichting) voor gezondheid en veiligheid van aan haar toevertrouwde leerlingen. School is eerst aansprakelijk indien zij tekortschiet in nemen maatregelen tegen pesten. School heeft in zijn algemeenheid voldoende oog gehad voor veilig schoolklimaat, zodat zorgplicht niet is geschonden.

Gerechtshof 's-Gravenhage 17.7.2008 JA 2008 nr. 147

Leerling presteert slecht op school vanwege vermoedelijke hoogbegaafdheid. Leerling en ouders stellen school aansprakelijk, omdat er ondanks toezegging geen hoogbegaafdenbeleid zou zijn gekomen en school niet zou voldoen aan verplichtingen ex Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) tot verzorgen van kwalitatief en passend onderwijs. Niet meteen of gebrekkig totstandkomen van hoogbegaafdenbeleid kan op zichzelf niet tot schadevergoedingsplicht ex art. 6:162 BW leiden. Dit beleid is geen voorwaarde om aan kwaliteitseisen ex WVO te voldoen. Van onrechtmatigheid kan wel sprake zijn als school tekort is geschoten in aanbieden van passend onderwijs aan leerling. School heeft voldoende gedaan om verdieping en versnelling van onderwijs voor leerling te creëren en is hierin jegens hem niet tekortgeschoten.

Rechtbank Zwolle-Lelystad 22.4.2009 L&S 2009 nr. 116

Meisje uit brugklas raakt tijdens gymles kort bewusteloos na worsteloefening met jongen die op kickboksen zit. Lerares laat meisje bijkomen, maar neemt verder geen maatregelen. In ziekenhuis blijkt van ernstig nekletsel. School aansprakelijk voor tekortschieten van lerares in zorgplicht voor, tijdens en na oefening. Zij heeft onvoldoende maatregelen genomen om kans op letsel zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Verweer school dat meisje onvoldoende heeft gesteld omtrent causaal verband met nekletsel wordt verworpen met toepassing van omkeringsregel.

Rechtbank Rotterdam 13.5.2009 JA 2009 nr. 103

9-jarige leerling van openbare basisschool haalt tijdens extra pauze voetbal van dak, en valt bij verlaten van dak met mond op metalen puntige spijlen van hek. Zijn ouders houden gemeente aansprakelijk. Nu niet is gebleken van bouwkundig gevaarlijke situatie, was geen extra toezicht vereist. Bijzondere zorgplicht die op leerkracht rust, houdt niet in dat op speelterrein steeds op elk kind direct toezicht moet worden gehouden; één leerkracht op 18 kinderen is gebruikelijk en niet onverantwoord. Ervaringsfeit dat spelende kinderen, als bal op dak komt, daarop klimmen, brengt niet mee dat school voor ander soort toezicht had moeten kiezen; leerlingen wisten dat het verboden was om op dak te klimmen en van hen kon worden verwacht dat ze zich hieraan hielden. Geen onrechtmatige daad van gemeente.

Rechtbank Zwolle-Lelystad 9.2.2011 JA 2011 nr. 80

Basisschool is niet aansprakelijk voor ongeval op schoolplein, waarbij twee kinderen tegen elkaar botsen onderaan glijbaan. School heeft niet onzorgvuldig gehandeld door geen specifiek toezicht te houden bij glijbaan. Met gebruik van vaak op schoolpleinen voorkomende glijbaan zijn kinderen in algemeen goed vertrouwd, zodat glijbaan als zodanig niet gevaarzettend is.