English

Jurisprudentie

Hinder

HR 21.10.2005 NJ 2006 nr. 418 met noot Brunner

Uitbouw achter huis waarvoor bouwvergunning is verkregen, brengt hinder toe aan buren. Of sprake is van onrechtmatige hinder hangt af van aard, ernst en duur hinder en daardoor toegebrachte schade in verband met verdere omstandigheden van geval. Invloed van door overheid verstrekte vergunning met formele rechtskracht op beoordeling aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van degene die overeenkomstig vergunning handelt doch daarbij schade of hinder toebrengt aan derde, hangt af van aard vergunning en belang dat wordt nagestreefd met regeling waarop vergunning berust (vgl. HR 10.3.1972 NJ 1972 nr. 278, niet opgenomen).

ECLI:NL:HR:2017:1106

HR 16.6.2017 ECLI:NL:HR:2017:1106

Eigenaren van nabij gelegen recreatiewoningen vorderen van pluimveehouder schadevergoeding ter zake van onrechtmatig toegebrachte stankhinder. Of veroorzaken van hinder - bijvoorbeeld door verspreiden van stank - onrechtmatig is, hangt volgens vaste rechtspraak af van aard, ernst en duur van hinder en daardoor veroorzaakte schade in verband met verdere omstandigheden van geval, waaronder plaatselijke omstandigheden. Daarbij is niet zonder meer bepalend of door veroorzaker werd voldaan aan destijds geldende publiekrechtelijke regelgeving. Hof kon oordeel baseren op rapport, waarin feitelijke geurhinderniveau was berekend naar objectieve maatstaven volgens recente inzichten. Vordering toegewezen.

lagere rechters

Rechtbank Arnhem 9.8.2006 en 14.3.2007 NJF 2007 nr. 279

Bedrijfsactiviteiten in strijd met planologisch regime leveren langdurige (o.a. geluids)overlast en hinder op voor omwonenden. Hinder is onrechtmatig. Gemeente die situatie gedoogde met doel deze te legaliseren, is naast bedrijf aansprakelijk jegens omwonenden. Aantasting woongenot door overlast levert aantasting in persoon als bedoeld in art. 6:106 BW op. Immateriële schadevergoeding toegewezen. Ook materiële schade door afwezigheid woongenot; begroting van die schade geschiedt door deskundige vergelijking te laten maken tussen huurwaarde in situatie zonder overlast en huurwaarde in situatie met overlast.

Gerechtshof Amsterdam 15.7.2008 RAV 2009 nr. 3

Door grondwaterverontreiniging op naastgelegen perceel moet erfpachter duurdere bouwmethode gebruiken. Saneringsverplichting bestaat pas tegen latere datum. Van toebrengen hinder is geen sprake. Zonder bouwactiviteiten of grondwateronttrekking verspreidt verontreiniging zich niet. Eigenaar naastgelegen perceel heeft zorgvuldigheidsnorm niet geschonden. Dan had erfpachter eerst zelf oplossingen moeten aandragen, hetgeen niet is gebleken. Geen onrechtmatige daad eigenaar verontreinigd perceel.