English

Jurisprudentie

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

HR 20.6.1986 NJ 1986 nr. 780 (speelse duw)

Werknemer geeft collega vriendschappelijke duw waardoor deze ten val komt en letsel oploopt. Geen aansprakelijkheid maar ongelukkige samenloop van omstandigheden.

HR 11.12.1987 NJ 1988 nr. 393 met noot Van der Grinten (bushalte)

Mevrouw B stapt zonder om te kijken achteruit uit bus en botst tegen mevrouw G die valt en heup breekt. Mevrouw B is niet aansprakelijk. Ongeval is ongelukkige samenloop van omstandigheden. Gedrag zou slechts onrechtmatig zijn geweest indien dader door stap achteruit te zetten zonder eerst om te kijken, meer risico nam dan redelijkerwijze verantwoord was.

HR 23.6.1989 VR 1991 nr. 154 met noot Bouman (afgewaaide surfplank)

Eigenaar behoefde zich als leek op meteorologisch gebied niet bewust te zijn van dreigend gevaar van afwaaien van los op auto liggende surfplank. Men behoeft niet ook dan voorzorgsmaatregelen te treffen, indien men niet weet en ook geen redenen heeft om aan te nemen dat enig gevaar dreigt.

HR 12.5.2000 NJ 2001 nr. 300 met noot Hijma, VR 2001 nr. 77 (verhuizende zusjes)

Zusje helpt andere zusje met verplaatsen kast. Bij horizontaal draaien van kast verliest geholpene haar evenwicht en laat kast uit haar handen glippen. Ernstig letsel (amputatie onderarm) helpster. Dat draaimanoeuvre een reëel gevaar deed ontstaan, maakte ongeval niet zodanig waarschijnlijk dat geholpene zich daarvan had behoren te onthouden. Er is slechts onrechtmatigheid als gevaar zo groot is dat dader zich van dat gedrag had moeten onthouden (vgl. HR 9.12.1994 NJ 1996 nr. 403 met noot Brunner). In casu ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hieraan doet niet af dat ongeval tot ernstig letsel heeft geleid (vgl. HR 11.12.1987 NJ 1988 nr. 393 met noot Van der Grinten).

lagere rechters

Gerechtshof Arnhem 26.9.2000 NJ 2001 nr. 539

Werknemer wil gaan zitten op stoel die collega met zijn voet net heeft verschoven. Werknemer valt, loopt letsel op en houdt daarvoor zijn werkgever aansprakelijk op grond van art. 6:170 BW omdat collega stoel onrechtmatig zou hebben verschoven. Naar oordeel Hof is echter sprake van ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Gerechtshof Leeuwarden 23.7.2003 VR 2004 nr. 24

Twee vrienden vervoeren samen wasmachine van huis van vriend A naar huis van vriend B. Wasmachine is door A op aanhanger geplaatst en wordt met behulp van B van die aanhanger afgetild. Bij dit laatste raakt vinger van B bekneld tussen wasmachine en stang van aanhanger, die vervolgens A aanspreekt tot vergoeding van de schade. Geen ongelukkige samenloop van omstandigheden. A had regie van verhuisoperatie, had bepaald dat wasmachine met aanhanger zou worden verhuisd en heeft daardoor B in gevaarssituatie gebracht. Vrienden hadden geen duidelijke afspraken gemaakt over precieze moment van tillen. A aansprakelijk voor letsel. 50% eigen schuld van B die besluit had kunnen nemen af te zien van tillen van wasmachine.

Gerechtshof 's-Gravenhage 20.8.2003 VR 2004 nr. 109

36-jarige bezoeker van attractiepark Duinrell botst in zwembad hard met zijn hoofd tegen bovenkant buis attractie doordat hij precieze locatie toegangsbuis onjuist taxeert en loopt partiële dwarslaesie op. Duinrell niet aansprakelijk, aangezien zij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen en sprake is van ongelukkige samenloop van omstandigheden. Feit dat na ongeval extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, doet hieraan niet af, aangezien dit niet automatisch betekent dat vroegere maatregelen onvoldoende waren. Dat schade ook buiten situatie van onrechtmatigheid en schuld redelijkerwijs voor rekening van exploitant attractie zou moeten komen, vindt geen steun in thans geldend recht.

Kantonrechter Leiden 1.12.2004 VR 2005 nr. 119

Vrouw verliest bij lastige kluswerkzaamheden boven haar macht klauwhamer die vervolgens in gelaat van bij wijze van vriendendienst helpende man terechtkomt. Vrouw niet aansprakelijk voor gevolgen omdat onvoorzichtige gedragingen vooral risico's voor haarzelf in leven riepen en ongeval niet voorzienbaar was. Geen mildere zorgvuldigheidsnorm ten opzichte van naasten dan ten opzichte van vreemden.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30.1.2007 NJF 2007 nr. 225, RAV 2007 nr. 8

Letselschade fietser doordat boom op helling waarvan wortels door schimmel waren aangetast omvalt en op fietser valt. Risicoaansprakelijkheid ex art. 6:173 en 6:174 BW niet van toepassing. Of bezitter ex art. 6:162 BW aansprakelijk is, hangt af van vraag of en in hoeverre hem kan worden verweten dat gebrek aan boom niet is ontdekt en geen veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Uit deskundigenrapport volgt dat gebrek boom bij in redelijkheid te vergen controle niet rechtstreeks waarneembaar was. Ongeval is te wijten aan ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Gerechtshof Arnhem 8.9.2009 NJF 2009 nr. 453

Eiser loopt letsel op bij val van ladder, terwijl hij vriend helpt met opknappen woning. Vriend is op grond van Kelderluik-criteria aansprakelijk. Vriend heeft zonder voorzorgsmaatregelen aan eiser ladder ter beschikking gesteld, waarvan hij wist dat bij één van poten veiligheidsrubber ontbrak dat wegglijden van ladder diende te voorkomen. Eiser had ladder nodig voor het op 3 à 4 meter hoogte op gladde vloer verrichten van werkzaamheden. Omstandigheid dat het vriendendienst tussen niet-professionele klussers betreft, doet niet af aan onrechtmatig handelen vriend. Omdat eiser ladder heeft gebruikt zonder te controleren of deze voldoende veilig was, heeft hij 30% eigen schuld.