English

Jurisprudentie

Sport en spel

HR 28.3.2003 NJ 2003 nr. 718 met noot Brunner onder nr. 719, VR 2003 nr. 91

Deelnemer aan spel met hindernisbaan wordt nadat hij bel heeft geluid waardoor spel ten einde is gekomen, door andere deelnemers in water gegooid hoewel hij zich daartegen verzet en loopt letsel op. Afhankelijk van aard activiteit en overige omstandigheden van geval houdt verhoogde drempel voor aansprakelijkheid in geval van sport- en spelsituaties niet steeds en geheel op te gelden doordat en op moment waarop aan sport of spel volgens daarvoor geldende regels een einde komt. Omstandigheid dat spel onderdeel uitmaakte van festiviteiten waarbij in het water geraken van deelnemers tot beoogde vermaak behoorde, kan in onderhavige geval aanleiding zijn aan te nemen dat door dat spel bepaalde verhouding tussen deelnemers niet direct geheel behoefde te veranderen doordat en op moment waarop aan dat spel volgens regels een einde kwam. Na verwijzing dient Hof te beoordelen of feit dat deelnemer in water werd gegooid op moment dat zulks gebeurde nog in lijn der verwachtingen lag, mede gezien feit dat deelnemer zich daartegen heeft verzet.

HR 28.3.2003 NJ 2003 nr. 719 met noot Brunner, VR 2003 nr. 92

Tijdens druk trainingsuur van Nederlandse Schaats Bond doet schaatser snelheidsoefening aan binnenkant baan. Daarbij komt hij ten val en botst op schaatser die aan buitenkant baan aan het uitrijden is, waardoor de laatste letsel oploopt. Verhoogde drempel voor aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties houdt niet op te gelden doordat ene schaatser bezig is met snelheidsoefening en andere uitrijdt en zij verplicht op verschillende gedeelten van schaatsbaan rijden. Ook dan beïnvloedt feit dat beide rijders tijdens trainingsuur op dezelfde baan schaatsen, verwachtingen die zij van elkaar mogen of moeten hebben, welke tevens afhankelijk zijn van risico's schaatssport, doel trainingsuur en overige omstandigheden van geval.

HR 20.2.2004 NJ 2004 nr. 238, VR 2004 nr. 81

Midgetgolfster uit ene groep wordt geraakt door club van midgetgolfer uit andere groep en raakt oog kwijt. Voor vraag of sprake is van sport- en spelsituatie is niet vereist dat de bij ongeval betrokkenen rechtstreeks en met elkaar aan het wedijveren zijn. Ook is niet vereist dat slachtoffer van ongeval, wil hij als deelnemer aan spel kunnen worden beschouwd, ten tijde van dat ongeval ook zelf handelingen verrichtte die karakteristiek zijn voor beoefening van die sport of dat spel. Ongeval is gevolg van ongelukkige samenloop van omstandigheden.

lagere rechters

Gerechtshof Arnhem 10.11.1998 NJ 2002 nr. 264, VR 1999 nr. 157

Deelnemer skeelerwedstrijd vliegt kort na bocht uit afgezette parcours en botst tegen een niet-beveiligde boom. Organisator aansprakelijk voor letsel. Exoneratiebeding in reglement is tegenover deelnemer onredelijk bezwarend.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2.10.2001 VR 2002 nr. 141

Squashspeler vraagt iemand die zich in ruimte boven baan bevindt om hem te vervangen. In afwachting van diens komst spelen spelers door. Bij openen ondoorzichtige deur naar squashruimte krijgt derde squashbal in zijn oog. Beide spelers aansprakelijk. Bijzondere maatstaven die gelden voor sport- en spelsituaties gelden hier niet. Spelers hadden in afwachting van binnenkomst derde het spel niet mogen hervatten.

Kantonrechter Tilburg 26.5.2004 S&S 2005 nr. 11

Deelnemer aan zeilwedstrijd maakt fout door regel te overtreden die dient om in wedstrijdsituatie aanvaring te voorkomen, waardoor aanvaring ontstaat. Andere deelnemer aan wedstrijd behoefde overtreding van zodanige regel in beginsel niet te verwachten. Geen sprake van ongelukkige samenloop van omstandigheden of van handeling die in kader van spelsituatie als onvoldoende doordacht of slecht gecoördineerd moet worden aangemerkt. Ondanks verhoogde drempel voor aansprakelijkheid is deelnemer toch aansprakelijk.

Rechtbank 's-Gravenhage 2.2.2005 NJF 2005 nr. 134

Ongeval op skipiste waarbij groep studenten op vuilniszak piste afglijdt. Eén deelnemer glijdt op 'pannenkoekje' tegen deelneemster die zojuist parcours had verlaten. Slachtoffer had hoedanigheid van deelneemster nog niet verloren (vgl. HR 20.2.2004 NJ 2004 nr. 238). Vlak voor ongeval heerste studentikoze sfeer. Wedstrijd verliep rommelig en niemand maakte daartegen bezwaar. Geen van deelnemers ging recht naar beneden. Voor gevaar dat eigen is aan spel geldt verhoogde drempel van onrechtmatigheid. Deze drempel is niet overschreden terwijl gedraging niet onzorgvuldig wordt op enkele grond dat zij door ongelukkige samenloop van omstandigheden gevolg heeft dat slachtoffer letsel heeft opgelopen.

Gerechtshof Amsterdam 10.3.2005 NJF 2005 nr. 251

Amateurvoetbalteam wordt in uitwedstrijd kampioen en viert kampioensfeest diezelfde dag op thuisclub. Op gegeven moment gooien zij trainer in ondiepe sloot, die daardoor gewond en tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. Werkgever trainer spreekt voetbalspelers aan ex art. 6:107a BW voor doorbetaald loon. In water gooien van trainer maakt geen deel meer uit van kampioenswedstrijd en is geen uitvloeisel van sport- en spelsituatie, zodat verhoogde drempel van aansprakelijkheid niet geldt. Voetbalspelers hadden bedacht moeten zijn op kans op schade en dat had hen moeten weerhouden van hun gedrag.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30.10.2007 JA 2008 nr. 17

Tijdens door werkgever georganiseerde fietstourtocht houdt voorste fietser plotseling benen stil om zich te laten aflossen, waardoor achter hem rijdende fietsers ten val komen. Eén van hen stelt voorste fietser aansprakelijk. Het betreft sport- en spelsituatie, maar omdat tocht wedstrijdkarakter miste, hoefden deelnemers minder van elkaar te verwachten en accepteren dan bij sportwedstrijd. Wijze waarop voorste fietser koppositie wilde opgeven, hoefde achterste fietser niet van hem te verwachten, terwijl voorste fietser deze gedraging vanwege daaraan verbonden risico's achterwege had behoren te laten. Zijn gedrag was onnodig gevaarlijk, onzorgvuldig en mitsdien onrechtmatig.

Rechtbank ’s-Gravenhage 6.2.2008 NJF 2008 nr. 129, JA 2008 nr. 57

Tijdens voetbalwedstrijd breekt speler enkel door sliding tegenstander en raakt arbeidsongeschikt. Tegenstander is door strafrechter al veroordeeld voor toebrengen zwaar lichamelijk letsel. Aangezien speler bal had weggespeeld, moest tegenstander weten dat sliding van achteren niet op bal gericht kon zijn waardoor aanmerkelijke kans op letsel zich heeft verwezenlijkt. Sprake van abnormaal gevaarlijke gedraging, die onrechtmatig is.

Rechtbank Utrecht 25.6.2008 NJF 2008 nr. 435, JA 2008 nr. 131

Boot waarin twee roeiers met rug naar vaarrichting zonder stuurman roeien, raakt dukdalf waardoor een van roeiers letsel oploopt. Zij houdt andere roeier aansprakelijk nu deze vaarrichting in gaten moest houden. Taakverdeling tussen roeiers staat niet aan toetsing aan voor sport- en spelsituaties geldende zwaardere norm in weg. Niet tijdig waarschuwen voor dukdalf door andere roeier is onder omstandigheden geval (onder andere training op snelheid voor wedstrijd) niet buiten orde van spel of anderszins handeling waarmee benadeelde geen rekening behoefde te houden. Geen aansprakelijkheid.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7.4.2009 VR 2009 nr. 81

Cursist loopt oog- en hersenletsel op tijdens tennisles als hij door medecursist geslagen bal op oog krijgt. Cursist en zijn werkgever vorderen schadevergoeding van medecursist. In lijn met jurisprudentie oordeelt Hof dat gedraging medecursist gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede en onvoldoende doordachte handeling was, waartoe tennisspel uitlokt. Deze gedraging is niet onrechtmatig.

Gerechtshof Amsterdam 6.7.2010 JA 2010 nr. 127

Skiffeur loopt letsel op door aanvaring tussen eenpersoons skiff en achtpersoons roeiboot en spreekt stuurman van roeiboot tot vergoeding hiervan aan. Stuurman is aansprakelijk want heeft gevaarlijke situatie in leven geroepen die hij relatief eenvoudig had kunnen voorkomen door eerder commando "houden" te geven. Verhoogde drempel voor aansprakelijkheid voor deelnemers aan sport- en spelsituaties is niet van toepassing. Partijen hoefden onder gegeven omstandigheden niet over en weer gevaarlijkere gedragingen van elkaar te verwachten dan wanneer zij zich tot elkaar zouden verhouden als toevallige passanten. Omdat skiffeur niet vaak genoeg heeft omgekeken en in buurt van middellijn voer, treft hem 15% eigen schuld.