English

Actualiteiten

Actualiteiten week 9, 2019

ECLI:NL:HR:2019:269

HR 22.2.2019 ECLI:NL:HR:2019:269

 Kopers van woning spreken makelaar aan voor onjuiste informatie over woonoppervlakte. Makelaar heeft onrechtmatig gehandeld door niet voor hem als verkopend NVM-makelaar geldende meetinstructie (NEN 2580) na te leven. Omvang van schade die kopers hebben geleden dient te worden bepaald door vergelijking van situatie waarin zij verkeren, met situatie waarin zij zouden hebben verkeerd wanneer onrechtmatige gedraging van makelaar achterwege zou zijn gebleven. Dat is situatie waarin makelaar zich wel aan NVM-meetinstructie zou hebben gehouden en verkoopinformatie woonoppervlakte van 124 m2 zou hebben vermeld. Oordeel Hof dat schade dient te worden bepaald door waardeverminderende aspect als gevolg van feit dat woning slecht woonoppervlakte van 124 m2 heeft in plaats van 150 m2 is onjuist. Na verwijzing zal rechter omvang van schade moeten bepalen op basis van hypothetische situatie dat kopers woning niet hadden gekocht bij vermelding van juiste aantal vierkante meters, gemeten op basis van NVM-meetinstructie. Van belang daarbij is dat rechter schade begroot op wijze die meest met aard ervan in overeenstemming is en dat omvang van schade wordt geschat als omvang niet nauwkeurig kan worden vastgesteld (art. 6:97 BW). Rechter heeft daarbij grote mate van vrijheid.

ECLI:NL:HR:2019:272

HR 22.2.2019 ECLI:NL:HR:2019:272

 Advocaat maakt beroepsfout door niet tijdig cassatieberoep in te stellen in strafzaak. Cliënt verzoekt benoeming van in strafzaken gespecialiseerde cassatieadvocaat als deskundige om te beoordelen of er bij tijdig ingesteld cassatieberoep reële kans op vernietiging van arrest met strafrechtelijke veroordeling was geweest. Hoge Raad gaat in op kansschade bij te laat instellen van vordering of rechtsmiddel en doel van voorlopig deskundigenonderzoek. In dit geval dient te worden beoordeeld of Hof in strafrechtelijke uitspraak recht goed heeft toegepast en zijn oordeel voldoende heeft gemotiveerd. Dat betreft juridische beoordeling die rechter zelf kan en moet verrichten en geen feit dat zich leent voor bewijslevering. Deze beoordeling dient plaats te vinden door (burgerlijke) rechter in eventueel door cliënt tegen advocaat aanhangig te maken procedure. Voorlopig deskundigenbericht is alleen geëigend middel om proceskansen in te schatten indien gaat om feiten die zich voor bewijslevering lenen.