English

Actualiteiten

Actualiteiten week 12, 2018

ECLI:NL:HR:2018:365

HR 16.3.2018 ECLI:NL:HR:2018:365

Kind dat via keizersnede wordt geboren, blijkt hoge dwarslaesie te hebben. Moeder stelt ziekenhuis en gynaecoloog aansprakelijk op grond van bij keizersnede gemaakte beroepsfout en vordert ex art. 843a Rv inzage in notitie met bevindingen van door hen geraadpleegde radioloog en in dat verband gevoerde correspondentie. Vorderingen worden afgewezen. Hof heeft terecht toetsingskader van art. 843a Rv gehanteerd en niet dat van art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Moeder vordert geen inzage in medische gegevens van zoon, maar inzage in medische analyse die deskundige heeft gemaakt op verzoek van partijen die door moeder aansprakelijk zijn gesteld. Hof heeft zaak terecht gelijkgesteld met geval waarop arrest van HvJ EU 17.7.2014 ECLI:EU:C:2014:2081 betrekking heeft. Vordering is gericht op verkrijging van informatie ten behoeve van procedure en niet op doel waartoe Richtlijn 95/46/EG strekt, te weten mogelijkheid voor betrokkene te controleren of persoonsgegevens juist zijn en rechtmatig worden verwerkt, ter bescherming van recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer. Gaat hier niet om persoonsgegevens in zin van richtlijn. Hof kon oordelen dat moeder aan Wbp niet recht op verstrekking van medische analyse van radioloog kan ontlenen.