English

Actualiteiten

Actualiteiten week 48, 2017

ECLI:NL:HR:2017:2850

HR 10.11.2017 ECLI:NL:HR:2017:2850

Vader heeft aan zijn vier kinderen schenkingen op papier gedaan, die niet zijn uitgevoerd. Om aan belastingverplichtingen te kunnen voldoen leent vader geld van twee van zijn dochters, ten behoeve van wie hij recht van hypotheek vestigt. Dit recht strekt niet alleen tot zekerheid van geldleningen, maar ook tot verhaal van vorderingen uit ouderlijke boedelverdeling van vooroverleden moeder en schenkingen op papier die aan alle kinderen toekomen. Vader onterft zijn andere dochter en zoon. Na zijn overlijden kunnen hun vorderingen niet meer uit nalatenschap worden voldaan. Onterfde kinderen stellen notaris ten overstaan van wie aktes zijn verleden, aansprakelijk. Hof neemt terecht maatstaven uit Novitaris-arrest (HR 3.4.2015 ECLI:NL:GHR:2015:831) tot richtsnoer en oordeelt dat notaris onrechtmatig heeft gehandeld door mee te werken aan vestigen van recht van hypotheek dat verhaalsmogelijkheden van andere kinderen doorkruiste. In Novitaris-arrest is algemene norm weergegeven ter zake van medewerking van notaris aan handelingen van cliƫnten die belangen van derden schaden. Die norm is uitwerking van art. 21 lid 2 Wet op het notarisambt. Hof kon oordelen dat adviseren tot onterving op zichzelf niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Nederlandse recht laat onterving toe en dit is in beginsel niet anders als onterving (mede) tot doel heeft (onterfde) erfgenaam informatie te onthouden en bevoegdheden in kader van nalatenschap te ontzeggen. Notaris heeft dus onrechtmatig gehandeld jegens zoon door mee te werken aan verlijden van hypotheekakte tussen vader en twee dochters voor zover daarbij zekerheid werd verleend voor andere vorderingen dan die uit geldleningen.