English

Actualiteiten

Actualiteiten week 46, 2017

ECLI:NL:HR:2017:2786

HR 27.10.2017 ECLI:NL:HR:2017:2786

Patiënte vordert schadevergoeding van ziekenhuis wegens niet tijdig onderkennen van caudasyndroom. Tekortkoming van arts-assistent neurologie die patiënte op spoedeisende hulp heeft gezien, is uitgangspunt. Vanuit benadering van kansschade oordeelt Hof na deskundigenberichten dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat zonder vertraging van operatie (delay) voor patiënte beter behandelingsresultaat zou zijn bereikt. Dit oordeel is onvoldoende gemotiveerd. Uit feit dat deskundige kans niet in percentage kan uitdrukken omdat naar grootte van die kans geen onderzoek is gedaan, volgt niet dat die kans niet in rechtens relevante omvang bestaat. Antwoorden van deskundige sluiten niet uit dat van verlies van reële kans sprake kan zijn geweest. Hof had nader moeten onderzoeken of door delay reële kans op betere uitkomst verloren is gegaan en had - bij bevestigend antwoord - vervolgens tot zo goed mogelijke schatting van deze kans moeten komen. Daartoe had Hof bijvoorbeeld deskundige op zitting nader kunnen bevragen.

ECLI:NL:HR:2017:2789

HR 27.10.2017 ECLI:NL:HR:2017:2789

Eigenaar van verhuurde bedrijfsruimte vordert van Staat vergoeding van schade, die door politie is toegebracht bij binnentreden in gehuurde. Aan orde is of vergoedingsplicht van Staat ex art. 6:101 BW moet worden verminderd. Bij schade die is toegebracht aan zaak die derde voor benadeelde in zijn macht had, worden op grond van art. 6:101 lid 2 BW omstandigheden die aan derde (huurder) toegerekend kunnen worden, toegerekend aan benadeelde (eigenaar). Overheid is in beginsel gehouden schade die bij rechtmatig strafvorderlijk optreden is veroorzaakt aan zaken van ander dan verdachte en niet tot normale maatschappelijke risico of normale bedrijfsrisico van ander hoort, te vergoeden. Daarmee verdraagt zich niet toerekeningsregel van art. 6:101 lid 2 BW. Deze moet buiten toepassing blijven in dit soort gevallen.

ECLI:NL:HR:2017:2774

HR 27.10.2017 ECLI:NL:HR:2017:2774

Financieel adviseur is tekortgeschoten in nakoming van zorgplicht jegens studente bij verkrijging van financiering voor aankoop van woonrecht. Over beroep van financieel adviseur op eigen schuld van studente wordt al in hoofdzaak beslist, terwijl schadevergoeding bij staat is gevorderd (en toegewezen). Hof kon in hoofdprocedure beslissen over beroep op eigen schuld voor zover dit losstond van concrete schadeposten. Eventueel eigenschuldverweer met betrekking tot concrete schadeposten kan in schadestaatprocedure aan orde komen. Voor oordeel Hof was (afgerond) partijdebat over afzonderlijke schadeposten niet noodzakelijk.